autyzm

Autyzm
Jest zaburzeniem rozwojowym związanym z nieprawidłowościami pracy mózgu, To zaburzenie do końca niepoznane,niejednolite w swym przebiegu,objawach,przyczynach,różnie poddające się terapii.

Obecny stan wiedzy jest niewystarczający do pełnego i jednoznacznego opisu problemu autyzmu. Dotyczy to także przyczyn pojawienia się symptomów wskazujących na autyzm.

W ostatnich latach stan wiedzy na temat autyzmu znacznie się rozszerzył. Ale w dalszym ciągu nauka i praktyka stawiają na temat autyzmu wiele pytań…..

Autyzm charakteryzuje się brakiem lub ograniczeniem kontaktów z otoczeniem społecznym… Dziecko zamyka się  w swoim świecie, ponieważ   ten,który je otacza – jest niezrozumiały.

Dziecko zachowuje się  tak,jakby było samo na świecie,samo wyznacza sobie granice swojego świata. W mowie pojawiają się: agramatyzmy,neologizmy,echolalia,nietypowa intonacja,rytm,tempo wypowiedzi. Wypowiedzi  czasami nieprawidłowo użyte – do sytuacji.

W zachowaniu mogą wystąpić formy dla nas dziwaczne,( rytualne)i stereotypowe.

Skala
Nie ma dokładnych danych co do liczby osób z autyzmem w Polsce. Jednak przyjmując dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach (w Polsce takich badań nie było) należy ocenić, iż w Polsce osób tych może być co najmniej 30 000, a nawet dużo więcej.

W 2010 r. wprowadzono w orzecznictwie o niepełnosprawności specjalny kod oznaczający autyzm. Do tej pory osoby z  autyzmem w otrzymywały kod oznaczający niepełnosprawność np. z powodu wad neurologicznych lub choroby psychicznej. Wprowadzenie kodu pomoże urealnić szacunkowe liczby dotyczące urodzeń osób z autyzmem w Polsce, jednak nastąpi to dopiero za kilka lat. Kolejnym utrudnieniem jest dodatkowo ciągły brak komputeryzacji systemu orzecznictwa, co stoi na przeszkodzie do tworzenia ogólnopolskich baz danych pozwalających na realne zliczanie orzeczeń dotyczących autyzmu oraz na tworzenie zestawień np. dla poszczególnych województw.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wczesna diagnoza i intensywna terapia może prowadzić do poprawy funkcjonowania osoby z autyzmem w stopniu zbliżonym lub równoznacznym z wyleczeniem. Według obecnych szacunków może to dotyczyć 10-15 procent dzieci objętych wczesną i intensywną terapią. Jednak u większości osób niepełnosprawność z powodu autyzmu pozostaje do końca życia. U niektórych, w efekcie prowadzonej terapii, objawy autyzmu stają się dyskretne i osłabione.Wczesna diagnoza i intensywna terapia może prowadzić do poprawy funkcjonowania osoby z autyzmem w stopniu zbliżonym lub równoznacznym z wyleczeniem. Według obecnych szacunków może to dotyczyć 10-15 procent dzieci objętych wczesną i intensywną terapią. Jednak u większości osób niepełnosprawność z powodu autyzmu pozostaje do końca życia. U niektórych, w efekcie prowadzonej terapii, objawy autyzmu stają się dyskretne i osłabione.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Karta Praw Osób z Autyzmem

Uchwalona na IV Międzynarodowym Kongresie Autyzm-Europa w Hadze w dniu 12 maja 1992 roku, podpisana i zatwierdzona przez Parlament Europejski 9 maja 1996 roku.

 • PRAWO do niezależnej i wartościowej egzystencji pozwalającej na pełne rozwijanie możliwości i wykorzystanie szans życiowych.
 • PRAWO do łatwo dostępnej, bezstronnej i dokładnej diagnozy oraz opinii lekarskiej.
 • PRAWO do łatwo dostępnego i odpowiedniego wykształcenia.
 • PRAWO do pełnej partycypacji osób z autyzmem, a także ich reprezentantów w procesie podejmowania wszelkich decyzji kształtujących ich przyszłość: w miarę możliwości, życzenia indywidualnych osób powinny być uwzględnione.
 • PRAWO do odpowiedniego i łatwo dostępnego mieszkania.
 • PRAWO do wyposażenia, pomocy i opieki niezbędnej do zapewnienia w pełni produktywnej egzystencji gwarantującej szacunek i niezależność.
 • PRAWO do zarobku i odpowiedniego wynagrodzenia zapewniającego niezbędne wyżywienie, odzież, mieszkanie, a także gwarantującego zaspokojenie wszystkich pozostałych potrzeb życiowych.
 • PRAWO do uczestniczenia, w miarę możliwości, w procesie rozwoju i zarządzania placówkami specjalnymi, które stworzono w celu zapewnienia niezbędnej opieki osobom z autyzmem.
 • PRAWO do odpowiedniej porady i opieki zapewniającej poprawę kondycji fizycznej, ochronę zdrowia psychicznego i zaspokojenie potrzeb duchowych, w ramach których należy uwzględnić także odpowiednie metody terapeutyczne i leczenie farmakologiczne, mając na uwadze zapewnienie bezpiecznej terapii uwarunkowanej prawami i przywilejami osoby zainteresowanej.
 • PRAWO do odpowiedniego wykształcenia i szkolenia zawodowego wykluczającego dyskryminację i stereotypy; szkolenie i zatrudnienie powinny uwzględniać zdolności i prawo wyboru jednostki.
 • PRAWO do korzystania ze środków transportu i nieograniczonej swobody poruszania się.
 • PRAWO do uczestniczenia i korzystania z dóbr kulturalnych, możliwości uczestniczenia w różnych formach działalności rozrywkowej, wypoczynku i sportu.
 • PRAWO do korzystania z tych samych udogodnień, usług, a także możliwości aktywnej współpracy i działania w społeczeństwie.
 • PRAWO do nawiązywania stosunków o charakterze seksualnym, a także innych związków, między innymi małżeńskich, pozbawionych zniewolenia.
 • PRAWO do korzystania z porady prawnej i usług adwokackich, a także do pełnej opieki prawnej i ochrony ustawowej.
 • PRAWO do egzystencji pozbawionej lęku i poczucia zagrożenia związanego z bezprawnym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym albo w innych instytucjach ograniczających swobodę i wolność osobistą.
 • PRAWO do niezależnej i pełnej godności egzystencji pozbawionej cierpienia i bólu fizycznego albo zaniedbania.
 • PRAWO do uniezależnienia się od nadużywania i przedawkowania środków farmakologicznych.
 • PRAWO do uzyskania przystępnych informacji, udzielanych osobom autystycznym i ich reprezentantom, dotyczących danychpochodzących z akt personalnych, rejestrów medycznych, psychologicznych i edukacyjnych.


Rodzicu bądź czujny.
Im wcześniej rozpoczniesz pracę z dzieckiem tym lepsze będą efekty. Zapraszamy do nas do Punktu Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną Światełko Nadziei,jak niepokoi Cie zachowanie dziecka .
Rodzice na ogół zaczynają niepokoić się o rozwój swoich dzieci zazwyczaj ok. 15-24 miesiąca życia – 80% rodziców zauważyło nieprawidłowości przed drugimi urodzinami (Giacomo i Fombonne,1998). Jeśli zgłaszają swoje obawy lekarzowi pediatrze, bardzo często w odpowiedzi słyszą, że należy poczekać, ponieważ dziecko może z tego wyrosnąć. Taka postawa prowadzi do tego, że dziecko znacznie później rozpocznie terapię. W Stanach Zjednoczonych dziecko otrzymuje diagnozę średnio dopiero w wieku 5 lat (CDC, 2002)

Na ogół między pierwszą wizytą dziecka u lekarza a postawieniem diagnozy autyzmu mija ponad dwa lata i niestety na ogół dopiero po tych dwóch latach rodzice zapisują dziecko na terapię. U podłoża opóźnionego rozpoznawania zaburzeń spektrum autyzmu leży kilka przyczyn:

niewiedza specjalistów,
ograniczony kontakt z dzieckiem, brak współpracy i motywacji podczas badania może być interpretowany jako nieśmiałość, itp.
brak symptomów specyficznych wyłącznie dla autyzmu
różnych czas występowania pierwszych objawów i różne objawy u różnych dzieci
zmieniające się kryteria diagnostyczne i definicja autyzmu
brak zidentyfikowanych markerów biologicznych determinujących występowanie autyzmu

Na podstawie badań (Osterling i Dawson, 1994; Werner i in., 2000) wyróżniono najwcześniejsze objawy autyzmu, wymienione poniżej:

brak reakcji na własne imię – 1 rok życia (8-10 mies.)
brak wskazywania – 1 rok życia (10-12 mies.)
brak współgrania emocjonalnego z opiekunem – 1 rok życia
brak kontaktu wzrokowego – 1 rok życia
brak uśmiechu w sytuacjach społecznych – 1 rok życia
brak adekwatnych reakcji emocjonalnych – 1 rok życia
brak właściwej ekspresji mimicznej – 1 rok życia
pasywność w trakcie interakcji – 1 rok życia
krótki czas patrzenia na ludzi – 1 rok życia

za : http://www.forumautyzmu.pl

Tu wypowiedź Pani psycholog z Synapsis Agnieszki Grochowskiej


Sensory Overload (Interacting with Autism Project) from Miguel Jiron on Vimeo.